Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 kovo 27d. Nr. 6 (29)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 

Du tos pačios tėviškės žmonės. Vydūnas ir Hermanas Sudermann'as

 
 

 

 
 

Vydūnas

Iš 1951 Mažosios Lietuvos lietuvių laikraščio "Keleivis" Nr.10/11/12

Judviejų vienas buvo vokietis, antrasis lietuvis. Vokietis kažkodėl norėjo santykiauti su tuo lietuviu, o buvo kaip rašytojas labai pagarsėjęs Vokioje ir platiau. Gyveno ilgiausią savo amžiaus laiką Griunevalde prie Berlyno, žinomas kaip Hermann Sudermann. Lietuvis, gyvendamas Tilžėje, skelbėsi irgi savo raštais, bet dar ryškiau viešomis savo kalbomis lietuviškai ir vokiškai apie gilesnius gyvenimo klausimus. Kalbėdavo Tilžėje, Šilutėje, Klaipėdoje, Lietuvoje, bet ir Karaliautiuje, Brlyne, Leipcigoje, Dresdene, Bremene ir kitur., net Šveicarijoj. Pradėjo taip apsireikšti jau nuo pereito šimtmečio pabaigos ir tęsė tai iki prieš antro Pasaulinio karo.

Abu tie žmonės buvo patekę į žemišką gyvenimą Klaipėdos krašte, netoli Šilutės. Herm.Suderman'as 1857 mt. rugsėjo 30 d. Lietuvis 1858 (matyt "Keleivis" bespausdindamas apsiriko - red.p.) mt kovo 22 d. Mokyklos laikus H.S. praleido Tilžėje, bet atostogose jis būdavo namej ir turėdavo santykių su tūlais aplinkoj gyvenatiais lietuviais, kad išmoko ir tūlus lietuviškus žodžius. Baigęs mokyklą įgijo aukštuosius mokslus, kūrė visokius raštus, pagarsėjo ir praturtėjo, kad galėjo Grunevalde gražius namus įsitekti.

Iš čia jis keliaudavo dažnai savo gimtinėn, ypatiai tada, kaip jo motina buvo našlė. Kelias ėjo pro Tilžę. Iš motinos jis turbūt ir ką nors buvo patyręs apie Lietuvį. Tikėtina, kad ji buvo jo vokiškų kalbų pasiklausiusi. Ir jo sūnus jautėsi skatinamas jį tikriau pažinti. Taip tai Tilžiškis apie metus 1914 - pirmojo Pasaulinio karo pradžią - gavo laišką iš Herm.Sudermann'o, su klausimu, ar jis galėtų jį aplankyti. Lietuviui tai buvo labai keista. Ir jam kilo klausimas, kas tokį garsų vokietį verčia jį lankyti.

Mat, Lietuvis buvo kartą ypatingai pataikintas, kaip jis, gal būt 1890 metais, Šilutėje stebėjo vaidinamą H.Sudermann'o veikalo "Johannisfeuer" (Joninių ugnis). Tame veikale pasirodo ir trys lietuviai ir kalba net kelis lietuviškus žodžius, vienas girtuoklis, viena sena vagilė ir jauna merga, kuri netgi dainelę dainuoja, bet yra linkusi paleistuvavimui. Apie tai Tilžiškis vėliau kur nors vokišku raštu buvo pasireiškęs. O dabar turėjo vykti asmeniškas abiejų susitikimas.

Her.Sudermann'as buvo traukinio stotyje pasveikintas ir parvestas į namus. Ten buvo ilgokai pasikalbėta. Pirmieji svetelio žodiai buvo, kad abu esantiu žmonės tėviškės, kurių gimtinės vakarų rytų linkmėje tėra 3 km toli viena nuo kitos. Gimimo dienas, tiesa, skiria 10 metų su viršum. Kaip jis visa tai sužinojęs, nebuvo klausta ir nepasakyta.

Po pirmojo šito sisitikimo abiejų santykiavimas laikėsi iki Herm.Sudermann'o mirties 1928 metais. Gyviausi jie pasidarė, kaip Tilžiškis buvo pašauktas lietuvių kalbą mokinti Orientališkame Seminare Berlyno Universitete, kur jis veikė iki 1919 metų. Tais laikais jis būdavo kvietiamas Grunevaldan ir pasikalbėta apie tai, kaip Herm. Sudermann'as vaizduoja žmogų lietuvį. Tilžiškiui, tiesa, kartais atrodė lyg kad šis vokietis buvo priėmęs ir kelis lietuviškumo ypatumus.

H.S. Ir pareiškė, kad jis mėgstąs lietuvius. Tai įrodysią ir jo vaikale "litauische Geschichten" (Lietuviški nusidavimai). Bet Tilžiškiui rodėsi, kad ir Herm. Sudermann'as. Kaip paprastai vokietiai, žiūri į gyvenimo eigą ir apsireiškimus iš paviršiaus į vidų ir viską pasiaiškiną iš paviršiaus, o lietuviai mėgsta viską, kas vyksta, išmanyti iš vidaus.

Taip tad pav. Herm.Sudermann'as buvo vieną lietuvišką dainą vokiškai išvertęs, kuri prasideda žodiais: "Simonienė, kaip Tau gimė Tavo vaikas". H.S. rodos buvo manęs, kad toje dainoje nusistebėta dėl neištekėjusiai gimusio vaiko. Jis turbūt nežinojo, kad vardas Simonienė įrodo, kad kalbama apie ištekėjusią moterį ir kad daina nori pareikšti, koks tai nuostabus vyksmas kūdikio gimimas, kaip tai vokietis J.W.Goethe pareiškė, prasitardamas "Žyniai (die Dichter) įgyja savo kūrinius kaip moterys savo vaikus. Jie nežino kaip".

Dar ir tai rodėsi, lyg kad H.Sudemann'as tik tam tikrą tėviškės sluoksnį laikė lietuvais. Jeigu jie buvo reikšmingi gyvenime, galėjo gerai vokiškai kalbėti, eidavo et valdininko pareigas, jie jam jau buvo vokietiai, lyg kad su išmokta kalba ir veikla būtų pasidarę kiatais žmonėmis. Taip jis tada ir rašė apie balos užveizdą, kaip sąžiningai jis kaip vokietis valdininkas pildė savo pareigas, o lietuviai, būdami vargšai, labai neteisingai apsireiškę, pasisavindami neteisėtai krūmus ir pelkes. Vis dėl to ir balos užveizda buvo lietuvis. Tikroji lietuviška jo pavardė tai aiškai įrodė.

Bet Tilžiškis skelbėsi lietuviu ir todėl gal sukėlė visokius klausimus, apie kurius ir buvo kalbėta labai draugiškai. Her.Sudermann'as nebuvo niekad tokiais aiškinimais užgautas. "Lietuviškuose nusidavimuose", kurius jis sukūrė, įsirodo labiausiai jo linksmas ir gabumas didią vyksmo įtampą sukelti, ale tad ir lietuviškumo ypatumus paskelbti, kartais net gilesnį savo žvilgį į lietuvių ypatybes ir jų gabumus įrodyti. H.S. stengėsi juos ko geriau pažinti ir vertinti.

Kada Tilžiškis pakviestas nukilo į namus Grunevalde, jis ir rasdavo čia jau mažą susirinkusių būrelį. Ir su juo teko pasikalbėti. Vyko tai labai gyvai ypatiai apie gilius gyvenimo klausimus. H.Sudermann'as atsisėsdavo šalia svečio, bet tiktai kartais ir pats ką pasakė. Vis jis ką užsirašydavo, o beveik tiktai tada, kad Lietuvis kalbėdavo. Tai šį labai stebino. Bet vėliau jis patyrė iš tų namų šeimininkės, kad jos žmogus norįs ką nors apie Tilžės Lietuvį parašyti ir jį su jo žodiais tikrenybėje vaizduoti. Bet šis veikalas, rodos, nėra atspausdintas.

Santykiai tų dviejų tėviškės žmonių buvo palaikomi, nors ir tik beveik vien raštiškai, Tilžiškiui atsitraukus iš tarnybos Berlyne ir grįžus Tilžėn. Savo raštą "Bilderbuch meiner Jugend" (Vaizdų knyga mano jaunatvės) H.Sudermann'as savo bitiuliui Tilžėn veikia po jo pasirodymo 1922 mts, su įrašytais širdingais žodiais. O kaip Tilžiškis savo tėviškės bendrininkui 1927 mt, gimimo dienai laišką siuntė su širdingais sveikinimais ir linkėjimais, įdėjęs ... šakelę, H.Sudermann'as labai nudžiugęs atsiliepė iš Šveicarijos, kur jis praleido tuo laiku savo dieną.

O 1928 metais Lietuvis gavo žinią, kad jo tėviškės draugas po skaudaus vidurių dūrimo yra pasimiręs. Bet gyvas pasiliko jam atmintyje malonusis mirusiojo žodis, kad abu esą žmonės tos vienos tėviškės.

Šiame rašinyje kiek tai galima palikta "vydūniška" rašyba.

 
 

 

 
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.