Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 kovo 27d. Nr. 6 (29)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 

Atsiminimų fragmentas apie Vydūno darbą Telšiuose

 
     
   
 

 

 
 

Česlovas KONTRIMAS

1920 metais bene didžiausias įvykis Telšių padangėje buvo žinomo filosofo Viliaus Storostos - Vydūno atvykimas iš Mažosios Lietuvos, Tilžės miesto. Matyt, telšiškiai jį specialiai pakvietė kultūriniam darbui. Na, o jis jau pasirinko mūsų gimnaziją. Tokių žmonių kaip jis kultūrinė veikla buvo itin reikalinga atstatant kraštą. Vydūnas Telšiuose rengėsi perskaityti visą pluoštą paskaitų, kuriose pateikti faktai skiepytų jaunų žmonių sąmonėje dvasingumą, aukštą moralę ir padėtų geriau ir giliau suprasti gyvenimą.

Vydūnas nedėstė pagal iš anksto sudarytą programą ir į klases neidavo. Vienu ar kitu metu jis didesnėje patalpoje suburdavo vyresniųjų klasių moksleivius ir pradėdavo su jais šneką pasirinkta tema. Buvo jis nedidelio ūgio, kalbėti pradėdavo labai ramiai, visiems priimtinu tonu. Jis stovėdavo tiesiai, prieš auditoriją daug nejudėdavo ir negestikuliuodavo, tik lengvai pakėlęs ranką retkarčiais pabrėždavo svarbesnę mintį. Kalbančiojo žodžiai ir žvilgsnis pasiekdavo klausytojų širdis ir auditorija suklusdavo, apkerėta lektoriaus iškalbos.

Prisimenu jo cituotas Gėtės eiles: "Užmiigo zeme, tik diangaus negęsta aaakys sidabriiines, ir spaaarnas mieeego malionaus neuzmigdys nakties ramyyybės"... Minkšta prūsiška tarsena įtikinamai piešė nakties paveikslą, o intonacija buvo tartum migdanti, ilgesinga ir atrodė, kad jis skaitydamas kreipiasi lyg į visą jį supantį pasaulį, prašydamas poilsio ramybės valandą.

Ištisus šešis mėnesius klausėmės Vydūno pasakojimų. Jis su mumis būdavo ne tik gimnazijoje. Daug laiko su juo praleisdavome ir gamtoje. Kartais prie Germanto ežero išsiruošdavo visa mokykla. Vydūnas mus stebino didžiule ištverme. Bėgimo takelyje taip pat nedaug kas iš mokinių jį aplenkdavo, nors tuo metu Vydūnui jau buvo daugiau kaip penkiasdešimt. Prisimenu, vieną kartą Germanto ežero pakrantėje su juo nusifotografavo atskirai berniukai ir mergaitės. Vydūnas sėdėjo jaunimo vidury ant žolės, ranka apkabinęs mažą mergaitę.

Kiek prisimenu, Vydūnas mėgo sportuoti. Žiemą jį matydavome čiuožykloje, atliekantį įvairias figūras. Kaklą apsivyniojęs šaliku jis vis sukiodavosi kartu su į čiuožyklą atėjusia jaunuomene. Jį ir gatvėje dažnai galėjai pamatyti apsuptą jaunimo, kuriam jis nuolat dėstydavo savo mintis filosofijos ir žmonių elgesio temomis. Kartą Vydūnas kažkaip susidraugavo su dviem mokinėmis, kurios gyveno tame pačiame name kaip ir aš (Navarėnų gatvėje, pas Rafalavičius - red.p.). Tai buvo mano pusseserė ir jos draugė. Jis dažnai palydėdavo mergaites į namus, taip atsakydamas į jų nedrąsius klausimus. Ir visada dorybė, švelnumas buvo jo kalbų akcentas. Apie blogį jis atsiliepdavo minoriškai. Kartais, kai laukdavome ateinant Vydūno, namuose jausdavosi didelis sujudimas. Mergaitės, sužinojusios, ką Vydūnas mėgsta, ruošdavo vaišes. Vydūnas buvo vegetaras, apie savo meniu pasakodavo ir per paskaitas. Jis nepripažino mėsiškų valgių. Labai mėgo gamtą. Pavasarį pakvėpuoti grynu oru jis ateidavo ir į mūsų žydintį sodelį.

Per paskaitas klausimus jam pateikdavome raštu. Vydūnas, analizuodamas savo kūrinius, filosofijos darbus, aiškindavo jų turinį ir pagrindines idėjas bei mintis. Kadangi jis buvo sukūręs nemažai scenai skirtų dramų, savaime iškilo klausimas, ar nevertėtų kurį nors jo kūrinį pastatyti Telšiuose. Vydūnas parinko pjesę "Žvaigždžių takai". Tuo likome labai patenkinti ir iš karto ėmėmės darbo. Pats Vydūnas parinko būsimus aktorius kiekvienam vaidmeniui. Scenoje aš buvau kareivis. Vaidmuo trumpas, tačiau, norint jį gerai suvaidinti, reikėjo pramokti "vydūniškos" arba rytprūsiškos tarsenos. Be to, man buvo patikėta sukurti scenografiją. Reikiamų medžiagų ir priemonių dekoracijoms pagaminti nebuvo ir dėl to aš iš pradžių labai nusiminiau. Vydūnas man padėjo išsisukti iš šios padėties. Radę kelis gofruoto popieriaus rulonus, per sceną ištiesėme šį popierių kaip juostas ir jų fone buvo vaidinama. Mokiniams ir miestelio visuomenei spektaklis buvo rodomas "Džiugo" salėje.

Dažnai Vydūnas pokalbiuose su mumis pabrėždavo, kad žmogaus sugestija pakils taip aukštai, jog žmogaus mintys galės susisiekti per didelį atstumą. Užbaigdamas paskaitas jis sakydavo, kad ketina uždegti idėjos ugnį, kuri pavirs gaisru.

Vieną vėjuotą popietę, vaikščiodamas su moksleiviais palei mokyklos pastatą, toje vietoje, kur atsiveria vaizdas į banguojantį ežerą, tarp šėlstančių bangų jis pamatė valtį, kurioje buvo sausakimša mokinių. Pamatę valtelę, prie kranto susirinko daugybė žmonių ir visi pastirę žiūrėjo, kuo visa tai baigsis. Vydūnas susikaupęs ir tylus žvelgė į bangų blaškomą laivelį, tarsi stebuklingu būdu bandydamas juos priversti kuo greičiau priartėti prie kranto. Taip jis išstovėjo beveik visą valandą - kol valtis pasiekė krantą. Kitą dieną per paskaitą jis ilgai kalbėjo apie gyvybei pavojingus neatsargius jaunuolių žaidimus.

Metų pabaigoje Vydūnas atsisveikino su Telšių gimnazija. Ta proga susirinkusiems mokytojams ir mokiniams Vydūnas pasakė trumpą ir jaudinančią prakalbą, kuri skambėjo maždaug taip: "Klausėtės, mokinotės. Tai darėte noriai, atsidėję, kartais ir prieštaraudami. Gyvenote gražiai su mokytojais, kartais susipykdavote ir atleisdavote. Gyvenimas virė kaip koks verpetas. Atėjo metų pabaiga, ir jūsų gyvenimas į jus žvelgia tarsi iš kelių parašytų žodžių. Savo siela ir dvasia norėjau pasiekti Jūsų dvasią ir jūsų sielą. Norėjau sužadinti Jūsų gerus, kilnius pasiryžimus. Dauguma tai, ką teigiau, suprato gyvai. Suteikėt man daug džiaugsmo. Žiūriu į Jus kaip į Žemaitijos žiedą. Turite daug vidinio grožio ir gėrio. Kiekvieno iš jūsų savybės rodo, kad lietuviai išliks lietuviais. Bendraujant su jumis man patiko tai, kad niekada mokiniai vienas apie kitą nepasakodavo blogo. Reikia gyventi taip, kad kiekvienas savo pavyzdžiu skatintų atsiskleisti kito talentams ir siekiams." Ši Vydūno kalba 1921 m. buvo išspausdinta "Darbymetyje".
 

 
 

 

 
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.