Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 rugsėjo 11d. Nr. 17 (40)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 

"Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio"

 

 

 

Bernardas ALEKNAVIČIUS

2007 m. rugsėjo 19 dieną pirmajam Šilutės miesto Garbės piliečiui Jurgiui Plonaičiui būtų sukakę 105 metai. Ta proga pateikime kelis užrašytus jo gyvenimo epizodus, kuriuos "Šilainei" mielai perdavė su juo ne kartą bendravęs ir neblogai jį pažinojęs klaipėdietis, žurnalistas Bernardas Aleknavičius.

Per keturis dešimtmečius, nugyventus Klaipėdos krašte, teko sutikti dešimtis mažlietuvių, kurie stipriai buvo suaugę su gimtuoju kraštu, motinos kalba ir niekados neieškojo geresnio gyvenimo svetur ar kuriame kitame Lietuvos mieste. Tokių šviesuolių tarpe yra ir šviesios atminties mažlietuvis Jurgis Plonaitis (1902 - 1998). Apie du dešimtmečius bendraudamas su Jurgiu Plonaičiu patyriau, jog šis mažlietuvis neeilinė asmenybė. Jis be galo blaiviai žvelgė į visus krašto įvykius, sugebėjo "pasverti" esamą padėtį. Jis galėjo būti vaikščiojanti Mažosios Lietuvos enciklopedija. Ne vienam gali kilti klausimas: "O kodėl jis toks, kodėl jis nenuėjo pasroviui su kaitais?". Atsakant į šį klausimą tektų nusikelti net į XIX amžių ir prisiminti Jurgio Plonaičio tėvus, kaimynus, o svarbiausia, kokioje terpėje formavosi ši asmenybė.

Jurgio Plonaičio tėvas buvo taip pat Jurgis Plonaitis (1871 - 1915), gimė ir augo Lūžijos kaime (dabar Dituvos sodai). Lūžijos kaimas buvo be galo lietuviškas. Dar ir 1905 m. ,visuotinio gyventojų surašymo metu, šiame kaime (iš 261 gyventojų) lietuviais užsirašė net 246 gyventojai ir sudarė daugiau kaip 94 procentus visų gyventojų. Suprantama, kad tokioje terpėje augęs jaunas žmogus ir matydamas krašto germanizaciją, išsaugojo didelę meilę savo protėvių praeičiai ir niekados nebuvo "išverstskūriu". Ir atėjęs žentu į Žiaukų kaimą (dabar Kintų miestelio dalis), rado panašią padėtį. Žiaukuose tuomet gyveno 117 žmonių, iš kurių tik 17 buvo kitataučiai. Lietuviai čia sudarė 86,2 procentų gyventojų. Dvidešimtmetė Jurgio moteris Etmė Preikšaitė (1881 12 31 - 1944 09 09) taip pat buvo susipratusi lietuvaitė, todėl ir jaunoji karta griežtai buvo auklėjama lietuviškoje dvasioje. Vyriausias Plonaičių sūnus Jurgis (1902 - 1998) - šio rašinio herojus daug ką buvo paveldėjęs iš savo tėvų. Mokėsi Kintų pradinėje mokykloje, kurioje 1888 - 1892 metais mokytojavo Vilius Storosta, būsimasis Vydūnas. Mokėsi ne gimtąja motinos kalba, bet vokiškai. Ir jaunasis Jurgis, ko gero pirmą kartą pajuto, jog kolonistai vokiečiai nedorai elgiasi su krašto senbuviais, varžydami jų prigimtą teisę į švietimą. Jurgiui einant dvyliktuosius metus, prasidėjo Pirmasis Pasaulinis karas. Tėvas buvo pašauktas į kaizerinę kariuomenę ir karinę tarnybą ėjo netoli namų. Karo pradžioje rusai, spustelėję vokiečius, užėmė beveik visą etnografinę Mažąją Lietuvą. Ir tik Klaipėdos regione fronto linija nesikeitė. Tačiau 1915 metų sausyje ir čia aktyvumas padidėjo. Sausio 5 d. prie Saugų, Žagatpurvių kaime, rusų kariuomenė atakavo vokiečių pozicijas. Susišaudymo metu netikėtai žuvo jaunojo Jurgio tėvas, Jurgis Plonaitis, kurį čia pat, Žagatpurviuose ir palaidojo. Etmė Plonaitienė su trimis mažamečiais vaikais liko našle. Dvyliktuosius metus einantis Jurgis vėl susimąstė: "kodėl ir už ką žuvo tėvas? Gal už tai, kad vokiečiai padarė mus vergais? O gal tų vergų jiems dar maža? O gal jie nori, kad ne tik lietuviai, bet ir kitos tautos jiems tarnautų?". Šios mintys, gimusios dvylikamečio širdutėje, negeso, bet plėtės, bujojo...

Nepasibaigus Pirmajam Pasauliniam karui, Jurgio mama ištekėjo antrą kartą. Iš Šyšos kaimo, Rusnės parapijos, į namus atėjo užkurys, o kartu ir patėvis Kristupas Jurgenaitis. Patėvis savo žmonos pirmojo vyro vaikus mylėjo, neskriaudė ir sugyveno gerai. Jurgis pradėjo mokytis Vokiečių gimnazijoje, Klaipėdoje. 1919 m. kartu su Martynu Anysu, Viliumi Endriukaičiu, M.Dreižiu ir kitais jaunuoliais Kintuose įkūrė lietuvių jaunimo draugiją "Rūta", kuri jau tais pačiais metais suvaidino Vydūno komediją „Jonuks, mergų bijąs“. Didelių darbų Jurgis Plonaitis "Rūtos" draugijos veikloje neatliko, nes 18 metų dar neturėdamas, 1920 m. Klaipėdoje, Tautiniame lietuvių banke, pradėjo savo darbinę veiklą. Bankui vadovavo Gustavas Juozupaitis (1895 - 1954), aktyvus visuomenininkas, poetas ir Donelaičio draugijos pirmininkas. Į Donelaičio draugiją įstojo ir J.Plonaitis. Tiesa, draugija buvo negausi. Jai be Tautinio lietuvių banko darbuotojų dar priklausė keletas susipratusių klaipėdiškių, kurių tarpe buvo ir būsimoji rašytoja Evė Simonaitytė. Jurgis Plonaitis šioje draugijoje ir susipažinęs su būsimąja rašytoja. Gerus draugystės tarpusavio santykius išsaugojo visą gyvenimą.

Jurgio Plonaičio jaunystė sutapo su svarbiais politiniais įvykiais Mažojoje Lietuvoje. Kai Jurgiui buvo šešiolika - Tilžėje buvo paskelbtas Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos aktas, paskui Versalio sutartimi Klaipėdos kraštas atskiriamas nuo Vokietijos, 1923 m. dvidešimtmetis Jurgis ima ginklą į rankas ir aktyviai dalyvauja krašto sukilime prieš prancūzų valdymą.

Prisijungus Klaipėdos kraštui autonomijos teisėmis prie Lietuvos, visuomeninio darbo krūvis Jurgiui Plonaičiui dar padidėjo. Jis išrenkamas Lietuvos Šaulių sąjungos Klaipėdos skyriaus valdybos nariu, aktyviai įsijungia į sportinę veiklą: žaidžia Klaipėdos futbolo rinktinėje, plauko jachtomis po Baltijos jūrą, aplanko kaimynines valstybes, o kur dar repeticijos "Aida", "Dainos" choruose, posėdžiai Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjungos valdyboje, kurios nariu Jurgis Plonaitis buvo išrinktas.

Ir tai metai po metų bėgo. Atėjo laikas ir apie šeimyninį gyvenimą pagalvoti. Pasipiršo Jurgis gerokai jaunesnei už save, patėvio brolio dukrai Anei Jurgenaitytei. Ši sutiko, prasidėjo šeimyninis gyvenimas, nauji rūpesčiai, namo statyba Giruliuose, kuri kainavo net 37 tūkstančius litų. Būta džiaugsmo, kai gimė sūnus, kai prie numylėtosios Baltijos iškilo gražus namas, kuriame 1943 m. ir Vydūnas porai savaičių panoro pailsėti. Bet tai buvo akimirkos. Paskui prasidėjo karas. Vila Giruliuose sudegė. Suaugę sūnūs išmirė. Liko tik meilė vaikaičiams. Bet ir sunkiausiomis akimirkomis Jurgis Plonaitis neprarado nuovokos, tvirto tikėjimo šviesia ateitimi. Ir sunkiais sovietmečio laikais jis liko tvirtas ir nepalenkimas optimistas.

Labai įdomių detalių Jurgis Plonaitis pasakydavo ir apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjus, apie tuos, kuriuos jis neblogai pažinojo. Vydūną jis vadino Mažosios Lietuvos dvasingumo įsikūnijimu. O apie Adomą Braką kartą pasakė: "Brakas buvo tarsi Vydūno apaštalas. Jis į Vydūną buvo įtikėjęs. Adomą Braką šeima ignoravo, nes jis buvo atitolęs nuo žemiškų dalykų".

Prisiminęs 1923 metų sukilimą ir Joną Vanagaitį, sakydavo: "Per mažai Simonaitytė apie Vanagaičio veiklą parašė. Daug kuo galėčiau papildyti, bet nepatogu".

Su "Gulbe" į Londoną

Kartą Šilutėje aplankius Jurgį Plonaitį, man jis parodė 1933 m. išleistą žurnalą "Fiziškas auklėjimas", kuriame K.Mažono aprašyta jachtos "Gulbė" kelionė į Vakarų Europos jūrines valstybes. Šie keliautojai - pirmieji lietuviškoje buriavimo istorijoje kolumbai, o jų tarpe ir mano pašnekovas- Jurgis Plonaitis. Tai gyva mūsų buriavimo istorija. Jaukiame Plonaičių bute įsikūriau ištisam pusdieniui. O užrašyti reikėjo labai daug. Nutarėme pradėti nuo buriavimo. Jurgis Plonaitis labai taisyklinga lietuvių kalba lėtai pradėjo pasakoti:

"Tėvas buvo ūkininkas ir žvejas. Jaunystėje dar buvo ir karinio laivyno jūrininkas, nors žuvo sausumoje tik Pirmajam Pasauliniam karui prasidėjus, 1915 sausio 5 dieną Žagatpurviuse (prie Saugų) mobilizuotas į kaizerinę kariuomenę. Iš vaikystės dienų eidavau į marias žvejoti. Pamilau vandenį ir vėją. 1920 m. pradėjau mokytis Klaipėdoje. Tuomet vokiečiai į lietuvius žiūrėjo žeminančiai. Su vokiečiais niekas nesibičiuliavo. Mišrių vedybų buvo mažai. Tikras lietuvių tautinis atbudimas prasidėjo tik vokiečiams pralaimėjus karą - 1918 m. Tuomet ir pradėta tikėti, kad atgausim laisvę.

Pirmas mano buriavimas prasidėjo nuo Moterų draugijos (Moterų draugija Lietuvos tautiniam laivynui remti). Ši draugija nupirko burinį laivą "Budį". Tai nuo šios jachtos ir pradėjau.

1924 - 1930 m. gyvenau Šilutėje, o esant reikalui, vykdavau į Klaipėdą buriuoti. Pirmoji kelionė su "Budžiu" buvo į Gotlando salą. Mano brolis Kristupas turėjo patentą laivavedybai. O aš plaukdamas į Gotlandą žinojau dar labai nedaug. Žinojau, kas yra šetas, kaip plaukti prieš vėją, kaip pakelti ir nuleisti bures.

Tikru buriuotoju pasijutau "Gulbėje". Ši jachta priklausė Klaipėdos centrinės vaistinės vedėjui Kazimierui Mažonui. Ją K.Mažonas pirko iš Soffeter ir jachta vadinosi "Mein Freund" ("Mano draugas"). K.Mažonas apie buriavimą jokio supratimo neturėjo ir norėjo kažkuo pasirodyti. Įdomus jis buvo, be galo daug anekdotų žinojo ir mokėjo juos pasakoti. "Gulbė" buvo keturių gultų. Kajutėje buvo nedidelis staliukas. Virtuvėje stovėjo svambalinis primusas (viryklė). Jūrlapius nusipirkti gaudavome Klaipėdoje, Kripso krautuvėje. Navigacinės priemonės buvo tik kompasas ir logas. Vėliau įsigijome mažą radijo priimtuvą. "Gulbė" buvo prirašyta Klaipėdos jachtklubui. Jei kartais į jachtklubą atvykdavo svečiai, tai iš anksto žinodavom ir toliasniam vizitui pasiruošdavome. Turėjome ir uniformas. Na, o kai atplaukėme į Londoną, tai daug kas suabejojo, kad su tokia jachta galima leistis į tokius tolius. Bet mūsų visų plaukiojimus nuvainikavo ši 1933 metų kelionė. Plaukėme penkiese. Pareigas pasiskirstėme taip: mano brolis Kristupas Plonaitis - kapitonas, jachtos savininkas Kazimieras Mažonas - kapitono pavaduotojas, Klaipėdos uosto valdybos inžinierius Fricas (Pričkus) Buntinas - laivo (jachtos) inžinierius, man atiteko bocmano pareigos, o matrosu nusisamdėme Kintų žveją Martyną Tazių.

Išplaukėme birželio penktąją. Buvo penktadienis, šeštą valandą (dabar būtų - 8 val.) vakare. Tarp mus išlydinčių buvo Klaipėdos krašto gubernatorius Vytautas Gylys. Temstant išnyko Klaipėdos švyturys. Oras geras. Kursas - Bornholmas. Vėjas - nordvest (žiemelis). Per keturias paras nuplaukėme į Kilį. Buvo Sekminės. Ten praleidome parą. Mūsų aplankyti atėjo Adomo Brako brolis Martynas Brakas.

Iš Kilio išplaukėme Kilio kanalu (90 km.). Už butelį krupniko vilkikas mus nuvilko į kitą kanalo galą. Elbėje vėjas buvo palankus ir srovė mus išnešė į Šiaurės jūrą. Ryte, švintant, jau buvome prie Elbergo. Prie Olandijos krantų nesileidome. Antrąją plaukimo parą pamatėme Anglijos krantus. Vėjas geras. Greitis 4 - 5 jūrmylės per valandą. Plaukiame pro rifą. O šiaip būtų reikėję plaukti iki Temzės žiočių. Ryte buvome prie Temzės. Žvejai traukė tinklus. Temze plaukti buvo gera. Atstovybėje mums patarė apsistoti jachtų uoste (Grinvičyje). Londone išbuvome aštuonias paras. Suruošėme susitikimą su ambasados darbuotojais, o Anglijos karališkajam jachtklube buvo oficialus vizitas. Neapasiėjome ir be incidentų, vos negavome mušti nuo žydų.

Neblogai susipažinę su Londonu, išplaukėme. Kursas - Oslas. Per Šiaurės jūrą plaukėme tris paras. Pasijutom, jog esam be vėjo. Pakliuvom į šiltą lietų. Aplink- žuvėdros. Vakarėjant vėjas tampa palankus. Mažinam bures. Stormfoksą ištraukiam. Vidurnaktį štormas. Visi ant borto. Pro šalį praplaukė švedų laivas. Jis taip pat mėtomas. Kursą laikome. Tamsu. Nežinome kur esame. Ryte pamatome švyturį. Nustatėme, kad tai Norvegijos ragas. Tenka sukti į jūrą. Sužalojome vairą. Dvi paras netiko audra. Gėrėme krupniką ir valgėm bandeles. Krincavom (plaukėme prieš vėją) pakrante visą pusdienį. Oslo fiordu nuplaukėme į Oslą. Iš Oslo į Geteborgą. Ten buvome kelias dienas. Ir pagaliau į namučius, į Klaipėdą. Klaipėdoje mus sutiko su gėlėmis. Mūsų pasitikti atėjo ir uosto valdybos viršininkas Visockas".
 

Atgal...
Jurgis Plonaitis Bernardo Aleknavičiaus akimis.

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.