Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 birželio 27d. Nr. 12 (60)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Audrius ŠIKŠNIUS
mintys

 
 
 

Kaip gula pradalgės,
Kaip gula.
Nuo kiemo vartų.
Ligi pakraščio dangaus.
Aušra į brolio nugarą
Nustebus žiūri,
Į baltus marškinius,
Šlapius nuo lietaus.

***

Vaikystėje čia buvo
Žydinčios ir margos pievos.
Kvepėjo kmynais,
Nepažįstamom žolėm.
Anapus diendaržio
Stovėjo juodalksnių būreliai,
Balo ievos -
Mama neleisdavo jų laužyti
Ir parsinešt namo.
Ir buvo obelys,
Ir vyšnių šimtas,
Ir tuzinas varnėnų
Klevo šakose.
Močiutė buvo
Ir maldaknygė ant spintos,
Ir Dievas buvo tėviškėj, beje.

***

--- o kai numiršta
Medžiai,
Ar sielos jų keliauja
Į išgalvotą dangų
Lyg angelai žali?
Ar ir tenai linguoja
Miškais jos ir giružėm,
Kai Dievas pasilenkia
Virš jų žalių galvų?

***

Po mūsų
Liks tiktai miškai,
Pilni
Metus skaičiuojančių gegučių,
Saulužė
Leidžiasi antai,
O mūsų
Tartum čia nebūtų.

***

Neatimk manęs
Iš šio peizažo,
Leissk nors dūmu
Pažeme praslinkt.
Atimtis
Padaro žmogų mažą,
O juk šiam peizažui
Dar reikės
Ir takų pareinančių,
Ir nuganytų pievų,
Ir svirties,
Kurią palenkia
Motinos ranka.
Neatimk manęs
Iš šio peizažo
Atimtis -
Neturi senaties.

***

Ar besusėsime
Už stalo
Menančio
Švarias rankas
Kai tėvas
Raikė duoną?
Pluta plutelė
Įsispaudė
Staltiesėj baltoj
Lyg drobulėj Turino
Kristaus veidas šventas.
... o stalas samanotas jau
Ir mes nebe šventi.

***

Lakštingala,
Pilkoji sielos sese,
Ar aš tavęs,
Ar tu manęs klausais?
Abu mes ryto ūkanose skęstam,
Bijodami paleist
Žilvičio liauną šaką,
Kad neprapultume kartu
Su žodžiais ir giesmėm.

***

Pirmieji
Pasiklys gandrai...
Nei seno ąžuolo,
Nei lizdo
Nupjautoje viršūnėj.
Vien tobulai
Žali laukai.
Ir suk nesukęs rato -
Nebėra kur grįžti.

***

Bijau
Ne tamsos.
Žmogaus
Tamsoje bijau.
Kai žodis,
Lyg skaudžiai
Paleistas akmuo
Pataiko.
Ir nematau,
Nei žvilgsnio jo,
Nei akių,
Žiūrinčių į mane.
Niekšai,
Brolau, beje,
Šitaip
Ir žaidžia tamsa.

***

... o vieno paklydimo
Negana.
Kai kaukia
Vilko valanda,
Ateina antras
Ir tiesia į tave
Lipnias rankas,
Ir liepia
Gėlą vandenį
Krauju paversti.

***

Saulės ašara
Žemelėn krito.
Rožinė, karšta.
Pažiūrėk, vaikeli,
Ar šį rytą
Tebežydi ji
Rasos laše.

***

Dienos

Turiu tik vieną
Akmenėlį delnuose.
Aną, kurį turėjau vakar,
Praradau,
O rytdienos
Dar nežinau
Ar Dievas dovanos.

***

Sniegena

Sniegena,
Kodėl tu ne balta,
O lyg kraujo lašas
Skaudžiame
Erškėčių krūme giedi?
Krūmas -
Vienišas keleivis
Žemės kelyje.
Dovanok bent plunksną -
Šiltą kraujo žiedą.

***

Sunkiausia - peržengti save,
Suprasti pralaimėjus vaikui,
Kuris išmintingesnis už tave -
Gyvenimą žaislu tik laiko.

***

Tiesos vanduo
Ne visuomet
Skaidresnis už šaltinio.
Todėl ir geriame
Jį atsargiai.

***

Amžių pabaiga

Bus leista
Pasiimti žodžius.
Jais teisintis
Ir gintis leista.
Bus leista
Pasiimt vardus,
Kad angelas
Atskirtų
Kas ko vertas.

***

Malda

Parašyta:
Amžiams pasibaigus,
Kelsi mirusius,
Gyvuosius teisi.
Viešpatie, pasigailėk,
Žalio medžio angelo
Danguj.

***

Galvojau, kad turiu
Draustinį savyje,
Kad mano žodžiai
Lyg vaikai
Tėvų namuos
Apsaugoti
Nuo nešvankybių,
O mintys -
Ramios sietuvos
Vaikystės vandenuos,
Kurie ne vien tik
Kojas numazgoja,
Bet ir širdį.
Galvojau, kad turiu
Draustinį savyje ...

***

Sekmadienis

Vienkiemių durys atvertos,
Nei spynų, nei užraktų,
Vien tylus pakvietimas
Užeiti į vidų
Nebijant, kad pradings
Ne vietoj paliktas daiktas
Ar varganas pinigas,
Moterų slėptas nuo vyrų.
Pats vidurdienis kaime.
Ir medinės
Sienos bažnytėlės šventoriuje
Dievas klausosi
Giedančių sodžiaus žmonių.

***

--- aš iš tikrųjų
Neturiu tau ko parodyti.
Nebent eilėraštį
Lyg mažą paveikslėlį,
Kuriame prie šulinio svirties
Senutė motina
Ir du klevai
Žydėjimu pašėlę.
Peizažas paprastas, tiesa,
Yra dar keletas varnėnų,
Sutūpusių prie tėvo inkilų.
Ir viskas.
Spengianti tyla
Tarp būtojo ir esamojo laiko.

 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.