Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 vasario 24d. Nr. 4 (76)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
„Obelis vieniša sulaukėjusi vienatvė“
 
Eilės iš spaudai rengiamos Audrius Šikšniaus naujos poezijos knygosNepastebėjau
Ašaros tavoj aky,
Ir tu manosios
Nematei lyg tyčia.
Žiūrėjome
Į vakarėjančius laukus,
O jie tokie tušti –
Gali paklysti.

***
Už jūsų valandas
Meldžiuos.
Už valandas
Prailginančias išlikimą.
Kad paukštis
Grįžtantis namo
Surastų savo medį
Ir pernykštį lizdą.
Kad vieškeliai
Ir žvyrkeliai
Pareinantiems nepailgėtų.
Meldžiuos
Už svetimas jus
Ir savas,
Kad atmintys
Į jus žiūrėtų.

***
… o laikas,
Net vardų nepasilieka,
Net kelią į namus
Paverčia ariama žeme.
Kokiam muziejuje
Tu, Tėviške, bepasiliksi?
Kas belankys
Šventadieniais tave?

OBELIS

Kaip baltai
Tu pražydėjai
Kiemo vidury.
Kiek jėgų
Savy turėjai
Augti viltimi.
Kai išėję nebegrįžo
Tavo vaisių skint.
Slepiasi pirkia
Už kryžiaus
Svyrančio tavin.

***
Tik sapnuose
Dangaus arti
Ir žvaigždės
Lyg langai seklyčių.
Tik sapnuose
Namai arti
Ir motinos prie jų
Lyg vyšnios,
Nubalusiom
Žilom galvom,
Darbų
Išsukinėtais pirštais.
Vaikeli mano,
Nepabusk, -
Išskyrus sapną,
Nebėra, kur grįžti.

***
Mačiau
Kaip žolės
Mirdamos apsikabina,
Kai dalgio ašmenys
Jų liaunus liemenis
Suguldo pradalgėn.
Kaip kirviui
Nusišypso medis
Tėvo girioj
Ir užsidengia veidą
Šakomis.

RUGIAGĖLĖS

Dangaus
Lašeliai mėlyni
Į parūgę pabiro.
Nerink jų –
Liks rugiai liūdni,
Matai kaip saugo juos
Apsikabinę.

***
Tu net sapną
Gali užmigdyti,
Jei nori.
Arba nuopolio gėdą
Paversti gėriu.
Tavyje, motin,
Dienos ir naktys
Prapuola –
Tarp plaukų,
Tarp vis žylančių
Tavo plaukų.

***
Nebešauks
Gelsvos volungės
Lietaus jau į žemę,
Ir kaimynas kaimyno
Svečiuosna nekvies.
Obelis vieniša
Sulaukėjusi vienatvėje
Lyg per sapną
Kažkam savo obuolius
Dosniai dalins.
O pavasariais
Kregždės dairysis pastogių,
Veltui raižys
Dangaus mėlynumą sparnais.
Per lengvai
Pažadėta mums buvo
Ši tėviškių žemė,
Per vėlai
Mūsų atgailos jai,
Per vėlai…

***
Jei medis
Kalbėtų žiedais,
Kokie saldūs
Būtų jo žodžiai,
Lyg močiutės
Meduoliai vaikams,
Jie kvepėtų namais
Jau iš tolo.

***
Amžinoji
Miškų Lietuva,
Pasimelski
Už sengirias savo.
Tavo žodžiais
Dangus patikės,
Mūsų žodžiais
Nebetiki niekas.

***
… o kai mes
Buvome vaikais,
Kaip gėlė bitės
Dobilų baltųjų pievoj.
Dabar visai kiti laikai!
Ir bičių geluonis,
Ir mes – kasdieniai.

***
Nespėjo jos manęs
Dar pamatyti,
Nesugirgždėjo
Mano žingsniai
Vieškely, šalia namų.
Lyg nuotraukoj vaikystės
Siluetai šviesūs,
Mama ir obelis –
Dvi gulbės
Jaunos baltumu.

***
Nuometu baltu
Kiemą užklos obelis,
Žiedlapiais taką
Naktis užpustys.
Motin, kodėl rakini
Sėklytėlės duris?
Jeigu ne mes –
Mūsų mintys
Už stalo susės.

***
Girdi?...
Taip verkia dangus,
Lyg vaikas
Skriaustas ilgai.
Kai mūsų čia nebebus,
Naktis viešės namuose.
Nebesurasim tamsoj
Viens kito rankos.
Kas ves
Siūbuojant lieptui,
Kuriam
Turėklai buvome mes?...

***
... o juk tereikia
Tiek nedaug –
Kažkam
Savęs atsivėrimo,
Kad žodį
Užrašytą sau,
Lyg duoną
Išdalintum tyliai.
Kad žvarbų vakarą
Tavęs,
Bent jau eilėraštis
Pasigailėtų.
Kai sieloje
Vilkai sustaugs,
Nuo juodo ilgesio
Pašėlę.

***
Užkliūva
Žodžiai už minčių,
Taip debesys žemi
Viršūnes medžių kliudo.
Už lango vakaras
Be uždengtų šviesų,
Kad neišgąsdintų
Eilėraščio pareinant.

***
Aš į tave
Laukų takais,
Tu į mane
Sapnais vaikystės.
Sustojame:
Gandrai, antai, -
Balti, balti,
Virš apleistų sodybų.

***
... o juk kažkam
Net žiburys nereikalingas,
Net žaibo žvilgsnis
Akinantis baltumu.
Lyg langą užsiveri save –
Nejau vertėjo,
Apnuogint žodį
Ligi pat šaknų?
 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.